turkishpost

Erkekler Için Plastik Cerrahi

Plastik cerrahi büyük bir giri? y?ld?r kazanm??t?r. Onlar?n görünümünü de?i?tirmek için b?çak alt?na koymak daha fazla insan. Özellikle Amerika Birle?ik Devletleri’nde kozmetik cerrahi popüler uzun y?llar boyunca ve ?imdi, ayn? zamanda Avrupa’n?n bu e?ilim görünmek-yaymak için. Almanya’da, yürütülen müdahaleler say?s? y?l katlanarak artar. Her ?eyden önce bir cerrah b?çak alt?nda daha fazla erkek yat?yordu ?imdi bu inan?lmaz. Click Dr. Anthony Carolla for additional related pages.

A??rl?kl? olarak ve neredeyse sadece bu tür cerrahi undergone kad?nlar oldu. rent Ramsey. Ama erkekler için bu korku y?k?lmaya yava? ve daha fazla ve daha fazlas? bugün kozmetik ameliyat gibi görünüyor. Erkekler için listenin en iyi oldu?unuzu tam olarak dört farkl? müdahaleler vard?r. Oradaki rinoplasti. Bu en s?k gerçekle?tirilen kozmetik cerrahi biridir. Burnu ile mutlu de?ilseniz, bu kozmetik cerrahlar modellemek için uygun olabilir. , Burun esteti?i, saç ekimi oldu?unu. Saç kayb?d?r bir sorun alt?nda yüzde 90 tüm erkeklerin muzdarip ve saç ekimi ile saç dökülmesine kar?? koyabilir.

Çünkü sadece çok az adam kel bir kafa veya bir peruklar? giydi?i için tercih. Ayr?ca, daha fazla erkek ya? d??ar? emmek. Bacaklar, ancak ço?unlukla kar?n daha az. Liposuction s?ras?nda göbek a??r? vücut ya? kald?r?l?r ve bir en az dü?ürülmü?tür. Bu yordam kesinlikle en rahat de?ildir, ama bunun için o y?l e?itim spor yerine. Son olarak, hala Çene Cerrahisi. Bunlar esas olarak sadece Amerikal? erkekler olmu?tur tabi. Çene veya çene bu OP. yeniden Güçlü, geni? çene olan erkekler için ba?ar?l? olarak kabul edilir. Bu nedenle böyle umuduyla geçmesi daha fazla ve daha fazla avukatlar, borsac?larla ve Yöneticisi karar bir i?lem hala daha ba?ar?l? olmakt?r.

Tags:

Tuesday, April 6th, 2021 News Comments Off on Erkekler Için Plastik Cerrahi